Navigácia

Obsah

Materská škola - zvýšenie kapacity

Schválený projekt EÚ

 

Z hľadiska urbanistického riešenia je novostavba navrhovaná tak, aby bola v súlade s príľahlými objektami materskej školy a konfiguráciou terénu. 

Architektonicko výtvarné riešenie bude zohľadňovať prírodné prostredie, súlad s architektúrou jestvujúcich objektov, s použitím adekvátnej mierky a tvaroslovných prostriedkov.

Navrhovaná je neutrálna, jednoduchá originálna architektúra, s určujúcim vplyvom pultovej a plochej strechy. Novostavba Materskej školy je navrhovaná ako dvojpodlažný objekt s nezávislou prevádzkou.

Dve novonavrhované triedy kapacitne pre 25 +24 deti so zázemím sú navrhnuté vo vertikálnom radení s identickým dispozičným riešením. Z hľadiska dispozično-prevádzkového je diferencovaná „čistá“ prevádzka herní od obslužných a komunikačných častí. 

Hlavné pobytové priestory sú navrhované na preslnených stranách, vizuálne prepojené s exponovaným exterierom zasklenými stenami a oknami...