Obsah

Zberný dvor

Schválený projekt EÚ

 

Stavba zberného dvora má v oblasti triedeného zberu komunálneho odpadu pre obec Hlinné zabezpečiť vybudovanie zberného dvora- priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov vrámci triedeného zberu.

Vybudovaním zberného dvora sa zlepšia podmienky bývania a hygieny. Zlepší sa technická vybavenosť infraštruktúry obce. Vybudujú sa 2 stojiská  a k dispozícii bude 11 veľkoobjemových kontajnerov. Obec cez tento projekt získa traktor s nakladačom, vlečku a štiepkovač.