Navigácia

Obsah

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Typ: náš tip
obr.Odborný zamestnanec MŠ

 

V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplneni niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o vol'nom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
Názov a adresa zamestnávatel'a: Obec Hlinné, Hlinné 74, 094 35
Kategória voľného pracovného miesta: Odborný zamestnanec v MŠ- školský špeciálny pedagóg
Predpoklady: podl'a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podl'a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Pracovný pomer na dobu: určitú
Platové podmienky: určené v zmysle zákona č.317 /2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovani niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplneni niektorých zákonov.


Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- doklady o ukončenom vzdelaní,
- súhlas so spracovanim osobných údajov,
- v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starši ako 3 mesiace.


Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 07.09.2018 do 13:00 hod na adresu: Obec Hlinné, Hlinné 74, 094 35 Hlinné.
Na obálku uveďte: ,,Žiadosť o prijatie do zamestnania OZ MŠ – neotvárať".


Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec/ Obecný úrad, Hlinné 74, 094 35. Žiadosti doručené po stanovenom termine nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.
Vyhlasovatel'si vyhradzuje právo nezaradit' do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktori nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.
Ústny pohovor sa uskutoční dňa 11.09.2018 v čase od 10:30 hod v budove Obecného úradu obce Hlinné a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvani.

Zamestnávatel' aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplneni niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v zneni neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty."


V Hlinnom, dňa 22.8.2018

Milena Naštová Hladová
starostka obce Hlinné


Vytvorené: 22. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 22. 8. 2018 13:58
Autor: