Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Základná škola

ZŠ

 

Materská škola

Materská škola

ilustračný obrázok

V prípade záujmu o zasielanie obecných oznamov formou SMS, nám prosím oznámte Vaše telefónne číslo na Obecný úrad v Hlinnom. Ďakujeme.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Oznámenie o vol'nom pracovnom mieste

Typ: ostatné
obr.Odborný zamestnanec v MŠ

V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplneni niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o vol'nom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávatel'a: Obec Hlinné, Hlinné 74, 094 35

Kategória voľného pracovného miesta: Odborný zamestnanec v MŠ- školský špeciálny pedagóg alebo školský psychológ alebo sociálny pedagóg

Predpoklady: podl'a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podl'a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Pracovný pomer na dobu: určitú

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č.317 /2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovani niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplneni niektorých zákonov.

 

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,

  • profesijný životopis,

  • doklady o ukončenom vzdelaní,

  • doklad o ukončenom adaptačnom vzdelávaní,

  • súhlas so spracovanim osobných údajov,

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 30.01.2019 do 12:00 hod na adresu: Obec Hlinné, Hlinné 74, 094 35 Hlinné.

Na obálku uveďte: ,,Žiadosť o prijatie do zamestnania OZ MŠ – neotvárať".

 

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec/ Obecný úrad, Hlinné 74, 094 35. Žiadosti doručené po stanovenom termine nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

Vyhlasovatel'si vyhradzuje právo nezaradit' do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktori nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 04.02.2019 v čase od 09:30 hod v budove Obecného úradu obce Hlinné.

 

Zamestnávatel' aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplneni niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v zneni neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty."

 

V Hlinnom, dňa 22.01.2019

 

Milena Naštová Hladová

starostka obce Hlinné


Vytvorené: 22. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 22. 1. 2019 13:15
Autor: