Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Základná škola

ZŠ

 

Materská škola

Materská škola

ilustračný obrázok

V prípade záujmu o zasielanie obecných oznamov formou SMS, nám prosím oznámte Vaše telefónne číslo na Obecný úrad v Hlinnom. Ďakujeme.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

RSS čítačka

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Navigácia

Obsah

P O Z V Á N K A

Typ: náš tip
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hlinné

 

Obec Hlinné, v zastúpení starostkou Milenou Naštovou Hladovou, v súlade s § 13 ods. 4 písm.a) zákona SNR 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

týmto zvoláva

 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hlinné, ktoré sa uskutoční

dňa 14.08.2019 (streda) o 16.00 hod. na Obecnom úrade v Hlinnom.

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

 3. Kontrola plnenia uznesení.

 4. Plán kontrolnej a ostatnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hlinné za 2. polrok 2019.

 5. Zámer prevodu majetku obce Hlinné- dielu č. 8 o výmere 108 m2, vzniknutého odčlenením od pôvodného pozemku registra „E“ parcelné číslo 3274/6, o pôvodnej výmere 260 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísaného na liste vlastníctva LV č. 592, okres: Vranov n. T., katastrálne územie: Hlinné

 6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Hlinné č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľ je obec Hlinné.

 7. Žiadosť občanov na osadenie značiek- zákaz státia na ceste za benzínkou a na ceste pri 12 BJ.

 8. Nákup nového obecného automobilu.

 9. Žiadosť o zmenu nájomcov- sociálny byt č. 371/11.

 10. Správa starostky obce o stave realizovaných projektov v obci.

 11. Rôzne.

 12. Návrh uznesenia.

 

Milena Naštová Hladová

starostka obce Hlinné   


Vytvorené: 31. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 31. 7. 2019 13:37
Autor: