Navigácia

Obsah

Pozvánka

Typ: ostatné
Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 05.12.2018

 

P O Z V Á N K A

Obec Hlinné, v zastúpení starostkou Milenou Naštovou Hladovou, v súlade s § 13 ods. 4 písm.a) zákona SNR 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

týmto zvoláva

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hlinné, ktoré sa uskutoční

dňa 05.12.2018 (streda) o 16.30 hod. na Obecnom úrade v Hlinnom.

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.

 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ a menovanie zástupcu starostu.

 8. Určenie platu starostu obce.

 9. IV. úprava rozpočtu obce Hlinné na rok 2018.

 10. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP- Kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2: Zameranie: Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania.

 11. Rôzne.

 12. Návrh uznesenia.

 

 

 

 

V Hlinnom, 30.11.2018

Milena Naštová Hladová

starostka obce Hlinné


Vytvorené: 30. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 30. 11. 2018 11:20
Autor: