Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Základná škola

ZŠ

 

Materská škola

Materská škola

ilustračný obrázok

V prípade záujmu o zasielanie obecných oznamov formou SMS, nám prosím oznámte Vaše telefónne číslo na Obecný úrad v Hlinnom. Ďakujeme.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

A 093

RSS čítačka

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Navigácia

Obsah

Pozvánka

Typ: náš tip
Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

P O Z V Á N K A

 

Obec Hlinné, v zastúpení starostkou Milenou Naštovou Hladovou, v súlade s § 13 ods. 4 písm.a) zákona SNR 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

týmto zvoláva

 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hlinné, ktoré sa uskutoční

dňa 04.02.2019 (pondelok) o 16.00 hod. na Obecnom úrade v Hlinnom.

 

Program:

 

 1. Otvorenie zasadnutia.

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

 3. Kontrola plnenia uznesení.

 4. Plán práce obecného zastupiteľstva.

 5. Plán kontrolnej a ostatnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hlinné za 1. polrok 2019.

 6. Záložná zmluva- bytový dom 12 b.j. medzi obcou Hlinné a Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

 7. Žiadosti o používanie Komunitného centra v roku 2019.

 8. Informácie o eurofondoch a dotáciách pre obec Hlinné.

 9. Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení- OPLZ-PO6-SC612-2018-1.

 10. Výzva Úradu vlády SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019.

 11. Správa kontrolóra obce Hliné za rok 2018.

 12. Odpredaj majetku obce:

a) Jánovi Goroľovi a Adriane Goroľovej, Hlinné 269- pozemok registra „C“ parcelné č. 899/7 , výmera 234 m2, druh pozemku: ostatná plocha.

b) Helene Goroľovej, Hlinné 316- pozemok registra „C“ parcelné č. 899/8 , výmera 172 m2, druh pozemku: ostatná plocha; a pozemok registra „C“ parcelné č. 899/10 , výmera 140 m2, druh pozemku: ostatná plocha.

c) Emílii Mitáčovej a Michalovi Mitáčovi, Soľ 459- pozemok registra „C“ parcelné č. 899/6, výmera 64  m2, druh pozemku: ostatná plocha.

 1. Nájomné zmluvy- sociálne byty v 10 b.j. a 15 b.j.

 2. Požiar v sociálnom byte č. 371/8- Milan Tancoš.

 3. Rôzne.

 4. Návrh uznesenia.

 

 

V Hlinnom, 30.01.2019

Milena Naštová Hladová

starostka obce Hlinné


Vytvorené: 31. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 31. 1. 2019 11:02
Autor: