Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Základná škola

ZŠ

 

Materská škola

Materská škola

ilustračný obrázok

V prípade záujmu o zasielanie obecných oznamov formou SMS, nám prosím oznámte Vaše telefónne číslo na Obecný úrad v Hlinnom. Ďakujeme.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

DSCF0073

RSS čítačka

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Navigácia

Obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy

Typ: ostatné
Výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa(ky) Materskej školy, Hlinné 76

 

 

              Obec Hlinné, Hlinné 74, 094 35           

v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

 

riaditeľa(ky) Materskej školy, Hlinné 76

 

Kvalifikačné predpoklady:

 

-  kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

-  najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,

- výkon prvej atestácie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Iné požiadavky:

 

-  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

-  bezúhonnosť v zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-  zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať,

-  znalosť príslušnej legislatívy,

-  riadiace a organizačné schopnosti,

-  ovládanie štátneho jazyka.

 

Požadované doklady:

 

-  prihláška do výberového konania

-  overené kópie dokladov (o dosiahnutom požadovanom vzdelaní, o dĺžke výkonu pracovnej činnosti, o vykonaní 1. atestácie)

-  čestné prehlásenie o bezúhonnosti

-  profesijný životopis

-  potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti (v zmysle § 16 zákona 138/2019 Z. z.)

-  písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)

-  súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu:

Obec Hlinné, Hlinné 74, 094 35, v obálke s označením ,,Výberové konanie - Materská škola, Hlinné 76“ NEOTVÁRAŤ!

 

Uzávierka prijímania prihlášok je 21.9.2020 o 12.00 hod.

Upozornenie: Rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky.

 

Dátum a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačom, ktorí splnia podmienky, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.


Príloha

Vytvorené: 10. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 10. 9. 2020 12:42
Autor: