Obec Hlinné
ObecHlinné

Zmeny a doplnky 2014/2 územného plánu obce Hlinné

O Z N Á M E N I E

o prerokovaní zmien a doplnkov 2014/2 územného plánu obce Hlinné

 

Obec Hlinné, ktorá obstaráva Zmeny a doplnky 2014 územného plánu obce oznámila verejnosti oznámením zo dňa 05.08.2015 vedeným pod č. 514/2015, že sa obstarávajú Zmeny a doplnky 2014 ÚPN-O a v tomto oznámení určila lehotu na podávanie pripomienok do 30 dní od zverejnenia oznámenia.

Na základe novej požiadavky zo strany obce v nadväznosti na doručené stanoviska dotknutých orgánov obec Hlinné - obstarávateľ, ktorý obstaráva zmeny a doplnky 2014 územného plánu obce Hlinné

o z n a m u j e    v e r e j n o s t i

to znamená občanom, samostatne zárobkovo činným osobám a právnickým osobám pôsobiacich v katastrálnom území obce Hlinné, že sa prerokovávajú Zmeny a doplnky 2014/2 územného plánu obce Hlinné, ktorými sa dopĺňajú Zmeny a doplnky 2014, a tieto sú vystavené na verejné nahliadnutie na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.00 hod, ako aj na internetovej stránke obce www.hlinne.sk.

 

Predmetom prerokovávaných Zmien a doplnkov 2014/2 sú tieto úpravy :

 1. Zmena časti plochy definovanej v platnom ÚPN-O ako plocha športu na plochu zberného dvora v blízkosti futbalového ihriska na parcele č. 724/1 v kontakte s výrobným areálom spoločnosti Lykotex Slovakia s. r. o.

 2. Zmena plochy definovanej v platnom ÚPN-O ako plocha športu na plochu výroby a skladov - stav v kontakte s výrobným areálom spoločnosti Lykotex Slovakia s. r. o. na parcelách č. 723/1 a 723/7.

 

Verejné prerokovanie zmien a doplnkov 2014 ÚPN-O pre verejnosť, FO a PO podnikajúce v obci sa uskutoční za účasti spracovateľa dňa 28. 07. 2016 o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu .

 

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k navrhovaným zmenám a doplnkom 2014/2 územného plánu obce do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, písomne osobným doručením na obecný úrad v Hlinnom, alebopísomne na adresu: Obec Hlinné, Hlinné 74, 094 35 Hlinné.

 

                                                              v. r.  Milena Naštová Hladová

                                                                      starostka obce

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce

 

dňa : 14. 07. 2016                                 v. r. Milena Naštová Hladová

                                                                     starostka obce

tu ku stiahnutiu

Obec

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5
6 7 8 9 10
11 12
13 14 15 16 17
18 19
20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30 31

Základná škola

Základná škola

Materská škola

Materská škola

SAD poriadok TU 

SAD

 ŽSR grafikon TU 

ŽSR

Mas Slanské vrchy Topľa

SMS info

ilustračný obrázok

V prípade záujmu o zasielanie obecných oznamov formou SMS, nám prosím oznámte Vaše telefónne číslo na Obecný úrad v Hlinnom. Ďakujeme.

 • 1333
  1. písomná zmienka
 • 1869 obyvateľov
 • 152 m
  n.m.
  Nadmorská výška
 • Kostol
 • TJ Turbína
 • ZŠ a MŠ