Obec Hlinné
ObecHlinné

Tlačivá na stiahnutie

Dane a poplatky:

Vzhľadom na nepriaznivý vývoj situácie okolo pandémie COVID-19 je možné podať daňové priznanie elektronicky.

Možnosti elektronickej komunikácie sú nasledovné:

1. Elektronická komunikácia cez portál SLOVENSKO.SK

2. Elektronická komunikácia cez DCOM 

3. Elektronická komunikácia cez klasický email 

 

 Elektronická komunikácia cez DCOM

Táto aplikácia umožňuje  každému občanovi SR sa prihlásiť do svojej elektronickej schránky zriadenej štátom aj napriek tomu, že nemá tzv. BOK kód. mID aplikácia funguje na občiansky preukaz vydaný od roku 2008. Dokonca aktivácia sa dá zrealizovať aj cez vodičský preukaz alebo pas.

Táto aplikácia je bezplatná a dá sa cez ňu pracovať z mobilu ale aj cez počítač.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti FO (1 MB)

MID aplikácia návod (1.05 MB)  

 

 

Žiadosť o úľavu na poplatku za komunálny odpad na rok 2021 (16.5 kB)     

Oznámenie poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad       tu ku stiahnutiu

 

Stavebné dokumenty:

Ohlásenie drobnej stavby                                                               tu ku stiahnutiu

Ohlásenie stavebných úprav/ udržiavacích prác                                  tu ku stiahnutiu

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia-dom, chata                           tu ku stiahnutiu

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia                           tu ku stiahnutiu

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby                                                tu ku stiahnutiu

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby                                             tu ku stiahnutiu

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením stavby                               tu ku stiahnutiu

Žiadosť o povolenie zmeny užívania stavby                                        tu ku stiahnutiu

Žiadosť o povolenie terénnych úprav                                                tu ku stiahnutiu

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu užívania stavby

- spojená so zmenou stavby                                                            tu ku stiahnutiu

Žiadosť o odstránenie stavby                                                          tu ku stiahnutiu

Čestné vyhlásenie pri stavbách postavených do 01.10.1976                   tu ku stiahnutiu

Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla                          tu ku stiahnutiu

Žiadosť o zmenu a zrušenie  súpisného alebo orientačného čísla            tu ku stiahnutiu

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu                        tu ku stiahnutiu

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby               tu ku stiahnutiu

Žiadosť o overenie pasportu drobnej stavby                                        tu ku stiahnutiu

Žiadosť o vydanie súhlasu- malý zdroj znečistenia ovzdušia                    tu ku stiahnutiu

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych

komunikácií- rozkopávky, pretláčania                                                   tu ku stiahnutiu

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny                                          tu ku stiahnutiu

 

Sociálne žiadosti:

Žiadosť o poskytnutie stravovania a príspevku na stravovanie občanov    tu ku stiahnutiu

Žiadosť poskytnutie jednorazovej dávky soc. pomoci                            tu ku stiahnutiu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu                             tu ku stiahnutiu

 

Hlásenie pobytu:

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR  v znení neskorších predpisov upravuje práva a povinnosti občanov Slovenskej republiky pri hlásení ich pobytu, práva a povinnosti obcí pri vedení evidencie pobytu občanov, zriadenie registra obyvateľov Slovenskej republiky (ďalej len „register“), centrálnej ohlasovne a registra fyzických osôb, úlohy štátnych orgánov a obcí súvisiace s vedením registra, registra fyzických osôb a centrálnej ohlasovne a poskytovanie údajov z evidencie pobytu občanov, z registra, registra fyzických osôb a centrálnej ohlasovne.

Zákon predovšetkým ukladá občanom povinnosť hlásiť začiatok a koniec pobytu v obci. Pobytom sa rozumie jednak trvalý pobyt a jednak prechodný pobyt. Hlásenie pobytu má len evidenčný charakter a nezakladá žiadne právo k budove ani k jej vlastníkovi.

Občan hlási v rozsahu ustanovenom predmetným zákonom miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu v obci. Ohlasovňou pobytu je teda obec, V Bratislave a v Košiciach mestské časti a vo vojenskom obvode príslušný štátny orgán podľa osobitného zákona.

Podanie prihlásenia na trvalý pobyt:

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/pobyt/pobyt-t/trvaly-pobyt-prihlasenie/

Podanie odhlásenia z trvalého pobytu z dôvodu presťahovania do zahraničia:

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/pobyt/pobyt-t/tp-ukoncenie/

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu                                       tu ku stiahnutiu

Podanie návrhu k zrušeniu trvalého pobytu:

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/pobyt/pobyt-t/tp-zrusenie/

Návrh na zrušenie trvalého pobytu                                          tu ku stiahnutiu

 

Správne poplatky:

Sadzobník správnych poplatkov platný od 1.1.2018

správne poplatky matriky od 1.1.2018

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/

Samospráva

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30
31
1 2 3 4
5 6 7
8 9 10 11
12 13
14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
28 29 30 1 2

Základná škola

Základná škola

Materská škola

Materská škola

SAD poriadok TU

SAD

ŽSR grafikon TU

ŽSR

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

SMS info

ilustračný obrázok

V prípade záujmu o zasielanie obecných oznamov formou SMS, nám prosím oznámte Vaše telefónne číslo na Obecný úrad v Hlinnom. Ďakujeme.

Mas Slanské vrchy Topľa

 • 1333
  1. písomná zmienka
 • 1869 obyvateľov
 • 152 m
  n.m.
  Nadmorská výška
 • Kostol
 • TJ Turbína
 • ZŠ a MŠ