Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Základná škola

ZŠ

Základná škola Hlinné

Hlinné 138, 094 35
Telefón: 057/44 96 413
Riaditeľka: PaedDr. Vlasta Košárová

Materská škola

Materská škola

Materská škola Hlinné

Hlinné 76,  094 35
Telefón: 0917 416 649
Riaditeľka: Jana Hudáková

MAS SLANSKÉ VRCHY - TOPĽA

Združenie Slanské vrchy – východ

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI V ROKU 2018

Schválením novely zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, dochádza ku zmene platenia daní.

Daň z nehnuteľností, aj daň za psa vyrubí správca dane podľa § 99e zákona každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.

Vyrubená daň za psa bude splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

To znamená, že daň za psa nemusíte platiť do 31.1. daného roka, ale počkáte na doručenie rozhodnutia a následne daň môžete uhradiť v hotovosti do pokladne úradu alebo bankovým prevodom. Všetky potrebné údaje k úhrade, ako je číslo účtu, suma a variabilný symbol, budú v rozhodnutí uvedené.

Do 31. 1. 2018 je povinný podať priznanie:

  • daňovník, ktorý sa stal vlastníkom nehnuteľností (pozemok, stavba, byt, nebytový priestor v bytovom dome) v roku 2017,
  • daňovník, u ktorého zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnostiam (pozemok, stavba, byt, nebytový priestor v bytovom dome) v roku 2017,
  • daňovník, u ktorého nastali zmeny výmery pozemkov, stavieb, bytov, nebytových priestorov v bytovom dome v roku 2017,
  • daňovník, u ktorého došlo k zmene využitia stavby, bytu, nebytového priestoru v bytovom dome v roku 2017,
  • daňovník, u ktorého v roku 2017 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie k stavbám, bytom a nebytovým priestorom v bytovom dome.
  • daňovník, u ktorého došlo k zmene charakteru pozemku.

V priebehu zdaňovacieho obdobia je daňovník povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30-tich dní od vzniku daňovej povinnosti len v prípadoch, ak túto nehnuteľnosť nadobudne vydražením, alebo dedením.

K priznaniu k dani z nehnuteľností je potrebné doložiť rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu, list vlastníctva, zmluvu o prevode nehnuteľnosti, osvedčenie o dedičstve, darovaciu zmluvu alebo iný doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti.

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého určili dohodou, pričom túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v priznaní.

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, priznanie podá jeden z manželov. Pričom v priznaní uvedie rodné číslo druhého spoluvlastníka.

 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Oznamujeme všetkým poplatníkom u ktorých nastali zmeny, ako napr. sú narodenie dieťaťa, úmrtie, sobáš, prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt, odhlásenie trvalého alebo prechodného pobytu a iné skutočnosti, ktoré  majú vplyv na vyrubenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, aby tieto zmeny nahlásili do 31.1.2018 na Obecnom úrade v Hlinnom. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

 

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 582/2004 Z. z. O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Legislativa/SR/2016/2015.12.21_MD.pdf