Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Základná škola

ZŠ

Základná škola Hlinné

Hlinné 138, 094 35
Telefón: 057/44 96 413
Riaditeľka: PaedDr. Vlasta Košárová

Materská škola

Materská škola

Materská škola Hlinné

Hlinné 76,  094 35
Telefón: 0917 416 649
Riaditeľka: Jana Hudáková

MAS SLANSKÉ VRCHY - TOPĽA

Združenie Slanské vrchy – východ

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

A 008

Navigácia

Obsah

Dane a poplatky:

Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam         http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8698

Žiadosť o úľavu na poplatku za komunálny odpad na rok 2018             tu ku stiahnutiu

Žiadosť o úľavu na poplatku za komunálny odpad na rok 2019             tu ku stiahnutiu

Oznámenie poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad       tu ku stiahnutiu

 

Stavebné dokumenty:

Ohlásenie drobnej stavby                                                               tu ku stiahnutiu

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia-dom, chata                           tu ku stiahnutiu

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia                           tu ku stiahnutiu

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby                                                tu ku stiahnutiu

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby                                             tu ku stiahnutiu

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením stavby                               tu ku stiahnutiu

Žiadosť o povolenie zmeny užívania stavby                                        tu ku stiahnutiu

Žiadosť o povolenie terénnych úprav                                                tu ku stiahnutiu

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu užívania stavby

- spojená so zmenou stavby                                                            tu ku stiahnutiu

Žiadosť o odstránenie stavby                                                          tu ku stiahnutiu

Čestné vyhlásenie pri stavbách postavených do 01.10.1976                   tu ku stiahnutiu

Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla                          tu ku stiahnutiu

Žiadosť o zmenu a zrušenie  súpisného alebo orientačného čísla            tu ku stiahnutiu

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu                        tu ku stiahnutiu

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby               tu ku stiahnutiu

Žiadosť o overenie pasportu drobnej stavby                                        tu ku stiahnutiu

Žiadosť o vydanie súhlasu- malý zdroj znečistenia ovzdušia                    tu ku stiahnutiu

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych

komunikácií- rozkopávky, pretláčania                                                   tu ku stiahnutiu

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny                                          tu ku stiahnutiu

 

Sociálne žiadosti:

Žiadosť o poskytnutie stravovania a príspevku na stravovanie občanov    tu ku stiahnutiu

Žiadosť poskytnutie jednorazovej dávky soc. pomoci                            tu ku stiahnutiu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu                             tu ku stiahnutiu

 

Hlásenie pobytu:

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR  v znení neskorších predpisov upravuje práva a povinnosti občanov Slovenskej republiky pri hlásení ich pobytu, práva a povinnosti obcí pri vedení evidencie pobytu občanov, zriadenie registra obyvateľov Slovenskej republiky (ďalej len „register“), centrálnej ohlasovne a registra fyzických osôb, úlohy štátnych orgánov a obcí súvisiace s vedením registra, registra fyzických osôb a centrálnej ohlasovne a poskytovanie údajov z evidencie pobytu občanov, z registra, registra fyzických osôb a centrálnej ohlasovne.

Zákon predovšetkým ukladá občanom povinnosť hlásiť začiatok a koniec pobytu v obci. Pobytom sa rozumie jednak trvalý pobyt a jednak prechodný pobyt. Hlásenie pobytu má len evidenčný charakter a nezakladá žiadne právo k budove ani k jej vlastníkovi.

Občan hlási v rozsahu ustanovenom predmetným zákonom miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu v obci. Ohlasovňou pobytu je teda obec, V Bratislave a v Košiciach mestské časti a vo vojenskom obvode príslušný štátny orgán podľa osobitného zákona.

Podanie prihlásenia na trvalý pobyt:

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/pobyt/pobyt-t/trvaly-pobyt-prihlasenie/

Podanie odhlásenia z trvalého pobytu z dôvodu presťahovania do zahraničia:

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/pobyt/pobyt-t/tp-ukoncenie/

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu                                       tu ku stiahnutiu

Podanie návrhu k zrušeniu trvalého pobytu:

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/pobyt/pobyt-t/tp-zrusenie/

Návrh na zrušenie trvalého pobytu                                          tu ku stiahnutiu

 

Správne poplatky:

Sadzobník správnych poplatkov platný od 1.1.2018

správne poplatky matriky od 1.1.2018

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/