Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

SAD poriadok TU

SAD

ŽSR grafikon TU

ŽSR

Základná škola

ZŠ

 

Materská škola

Materská škola

ilustračný obrázok

V prípade záujmu o zasielanie obecných oznamov formou SMS, nám prosím oznámte Vaše telefónne číslo na Obecný úrad v Hlinnom. Ďakujeme.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

A 604

Navigácia

Obsah

Platné všeobecne záväzné nariadenia obce Hlinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Hlinné

VZN Obce Hlinné č. 1/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby

VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Hlinné

VZN Obce Hlinné č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Prílohy k VZN Obce Hlinné č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 1/2016 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole v Hlinnom

VZN č. 2/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Hlinné

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hlilnné

VZN č. 4/2016 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Hlinné

VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hlinné

Prílohy k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hlinné

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hlinné č. 1/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Hlinné, Zmeny a doplnky 2014

Príloha 1 k VZN č. 1/2017

Príloha 2 k VZN č. 1/2017

Príloha 3 k VZN č. 1/2017

Príloha 4 k VZN č. 1/2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hlinné č. 2/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Hlinné, Zmeny a doplnky 2014/2

Príloha 1 k VZN č. 2/2017

Príloha 2 k VZN č. 2/2017

Príloha 3 k VZN č. 2/2017

Príloha 4 k VZN č. 2/2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o určení a poskytovaní výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa a žiaka školských zariadení a žiaka CVČ

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2018 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce Hlinné

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hlinné č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľ je obec Hlinné

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hlinné (285.68 kB)

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hlinné (278 kB)