Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Základná škola

ZŠ

Základná škola Hlinné

Hlinné 138, 094 35
Telefón: 057/44 96 413
Riaditeľka: PaedDr. Vlasta Košárová

Materská škola

Materská škola

Materská škola Hlinné

Hlinné 76,  094 35
Telefón: 0917 416 649
Riaditeľka: Jana Hudáková

MAS SLANSKÉ VRCHY - TOPĽA

Združenie Slanské vrchy – východ

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

A 894

Navigácia

Obsah

Platné všeobecne záväzné nariadenia obce Hlinné

 

VZN Obce Hlinné č. 1/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby

VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Hlinné

VZN Obce Hlinné č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Prílohy k VZN Obce Hlinné č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 1/2016 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole v Hlinnom

VZN č. 2/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Hlinné

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hlilnné

VZN č. 4/2016 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Hlinné

VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hlinné

Prílohy k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hlinné

VZN č. 6/2016 o určení a poskytovaní výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa a žiaka školských zariadení a žiaka CVČ so sídlom na území obce Hlinné

Prílohy k VZN č. 6/2016 o určení a poskytovaní výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa a žiaka školských zariadení a žiaka CVČ so sídlom na území obce Hlinné

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hlinné č. 1/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Hlinné, Zmeny a doplnky 2014

Príloha 1 k VZN č. 1/2017

Príloha 2 k VZN č. 1/2017

Príloha 3 k VZN č. 1/2017

Príloha 4 k VZN č. 1/2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hlinné č. 2/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Hlinné, Zmeny a doplnky 2014/2

Príloha 1 k VZN č. 2/2017

Príloha 2 k VZN č. 2/2017

Príloha 3 k VZN č. 2/2017

Príloha 4 k VZN č. 2/2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o určení a poskytovaní výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa a žiaka školských zariadení a žiaka CVČ

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2018 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce Hlinné