Obec Hlinné
ObecHlinné

Projekty Európskej únie- Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

plagát

Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít je realizovaný  obcou Hlinné na základe uzatvorenej zmluvy medzi MV SR/ÚSVRK a obcou, podporeného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie od januára 2016 do decembra 2019. Sociálna práca ako nástroj sociálnej služby  v obci (Zákon č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení) je súčasťou starostlivosti o uspokojovanie potrieb obyvateľov obce vrátane špecifických potrieb MRK komunity. Sociálna práca  je originálnou kompetenciou obce a súčasne jedným z  nástrojov sociálneho systému, prostredníctvom ktorého štát realizuje svoju sociálnu politiku.

 

Cieľom projektu je:

 • Podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity, integrácia cieľovej skupiny do majoritnej spoločnosti, prioritne v rámci obce,
 • Zvýšenie dostupnosti  a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám cieľovým skupinám.,  uspokojovanie sociálnych  potrieb klientov, ktoré je považované za sociálne problematické, alebo deviantné,
 • Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov najmä marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci.( Zákon o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z.z.)


Činnosť pracovníkov:

 • Individuálna a skupinová sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou a komunitou, vykonávaná v prirodzenom, rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane vyhľadávacích činností,
 • Poskytovanie odborného a špecializovaného poradenstva v ústnej aj písomnej forme a sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie, poskytovanie sociálnej intervencie, posudzovanie životnej situácie , plánovanie procesu riešenia sociálneho problému , sprostredkovanie kontaktu s inštitúciami a odborníkmi, ktorých sa daný sociálny problém týka
 • Intervencie smerujúce k zvýšeniu šance uplatniť sa na trhu práce, alebo k udržaniu pracovného miesta ( vyhľadávanie voľných pracovných miest, komunikácia so zamestnávateľmi, asistencia pri písaní žiadostí do zamestnania, pri písaní životopisov, motivačných listov, príprava na výberové konanie, spolupráca s ÚPSVaR- účasť na projektoch v rámci politiky zamestnanosti, zvyšovanie kvalifikácie, realizácia rekvalifikácie, konzultácie a odporúčania týkajúce sa aktivačných prác a MOS)
 • Intervencie v súvislosti   so stratou zamestnania (evidencia na úrade práce, asistencia pri vyradení z úrade práce,  opätovná evidencia,  asistencia pri ukončení pracovného pomeru a  pod.)
 • Intervencie smerujúce k udržaniu si bývania a povinnosti vyplývajúce z užívania bytu ( asistencia pri vyhotovení žiadostí  na byt, nájomných zmlúv, pri zmene užívateľa bytu ,  pri vyhotovení žiadostí o trvalý resp. prechodný pobyt, pri získaní stavebného povolenia, asistencia spojená s bežným chodom domácností, riešenie poplatkov , nedoplatkov za energie, vodu,  úhrada nájmu a poplatkov za domový odpad ,asistencia pri  vyjednaní splátkových kalendárov, poradenstvo v oblasti starostlivosti o domácnosť a okolité prostredie, upratovania a čistoty v priestoroch obytných domov , deratizácia a pod.)
 • Intervencie zamerané na zlepšenie zdravotného stavu klientov, intervencie zamerané na zvýšenie dostupnosti služieb zdravotnej starostlivosti a zodpovednosti za svoje zdravie  a zdravie svojich detí (  spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami,  lekármi,  zdravotnými asistentami ,  poradenstvo v oblasti hygieny a čistoty domácností, motivácia k očkovaniu, dodržiavanie predpísaného zdravotného režimu a predpísaných vyšetrení  , sprostredkovanie kontaktov a prednášok z  oblastí zdravotnej výchovy a pod.)
 • Intervencie zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov ako aj na elimináciu a zmiernenie ich dopadu (poradenstvo a asistencia  počas trestných konaní, občiansko-právnych sporov, poradenstvo a prevenčné aktivity v súvislosti s drobnou kriminalitou, v súvislosti  s domácim násilím, vymáhanie výživného,  pomoc a asistencia pri spísaní návrhu na vymoženie výživného, návrhu na rozvod, na upustenie a skrátenie trestu , alternatívne tresty, sprostredkovanie odborníkov(CPP) , pomoc pri písaní  návrhov a odporov proti rozhodnutiam súdu,  písanie správ o povesti vyžiadané súdom,  poradenstvo a asistencia po prepustení z výkonu trestu, začlenenie do spoločnosti, spolupráca s SPOaSK- predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí, predchádzanie prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.( Zákon  č. 305/2005o SPOaSK Z.z), prevenčné aktivity a poradenstvo  pri zanedbávaní starostlivosti o deti, prevencia problémového správania a riešenie záškoláctva a pod.)
 • Intervencie zamerané na zvyšovanie finančnej gramotnosti klientov a k zlepšeniu ekonomickej situácie domácností klientov( poradenstvo pri exekúciách a oddlžovaní, vysvetlenie výziev  a povinností vyplývajúcich z exekúcie, poradenstvo a asistencia pri zablokovaní účtov, motivácia k sporeniu, objasňovanie faktúr , zúčtovaní, poradenstvo a asistencia  pri dohodách  pri  plátkových kalendároch , zníženie splátok, poradenstvo a sprostredkovanie komunikácie so spoločnosťami , ktoré poskytli úvery, pôžičky, asistencia pri úhradách pokút a súdnych poplatkov a pod.)
 • Intervencie smerujúce k zvyšovaniu kvalifikácie klientov a ich detí, prijať vzdelanie ako hodnotu, dostupnosť vzdelania( motivácia a poradenstvo ohľadom zaraďovania detí v rámci predškolskej výchovy,  pri zápise do 1. roč.., poradenstvo a sprevádzanie ohľadom vyšetrení v pedag.-psycholog. poradni , spolupráca so školami, motivácia k rozvoju školských zručností , aktivity pre deti a mládež na zmysluplné trávenie voľného času a predchádzanie patologickým javom,  asistencia a poradenstvo ohľadom prijatia, ukončenia a  prerušenia štúdia a pod. )
 • Intervencie smerujúce k zvýšeniu  sociálnej mobility klienta, dostupnosti sociálnych služieb  a jeho schopnosti riadiť svoj život samostatne (zvýšenie nezávislosti od iných), preberanie zodpovednosti za svoju sociálnu situáciu (, asistencia pri evidencii na úrade práce, pri vyradení, pri ukončení pracovného pomeru, asistencia pri vybavovaní príspevku na bývanie, náhradné bývanie, pomoc s umiestnením do zariadenia soc. služieb, , pri vybavovaní kompenzačného príspevku, opatrovateľského príspevku , pri získaní alebo výmene zdravotného preukazu, preukazu ZŤP,  asistencia pri umiestnení detí do náhradnej starostlivosti,  aktivačný príspevok, rodičovský príspevok, vdovský príspevok, invalidný príspevok , dávky v hmotnej núdzi, pozastavenie príspevkov,  využívanie dávok na zákonom stanovený účel  a pod.)

Život v obci

Základná škola

Základná škola

Materská škola

Materská škola

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3
4 5
6 7
8 9
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
22 23 24
25 26
27 28 29 30 31
1 2

Odchody BUS

SAD

 ŽSR grafikon TU

ŽSR

Mas Slanské vrchy Topľa

Počasie

dnes, štvrtok 23. 5. 2024
slabý dážď 20 °C 13 °C
piatok 24. 5. slabý dážď 24/13 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 24/12 °C
nedeľa 26. 5. polojasno 24/13 °C

SEWA

SMS info

ilustračný obrázok

V prípade záujmu o zasielanie obecných oznamov formou SMS, nám prosím oznámte Vaše telefónne číslo na Obecný úrad v Hlinnom. Ďakujeme.

 • 1333
  1. písomná zmienka
 • 1869 obyvateľov
 • 152 m
  n.m.
  Nadmorská výška
 • Kostol
 • TJ Turbína
 • ZŠ a MŠ